รู้จัก T.C.P.

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ คู่คิด SME และ STARTUP

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของไทย ที่ส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ได้มาตรฐานสากล เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจด้านการพิมพ์แบบครบวงจร ด้วยกระบวนการผลิตภายในเองทั้งหมด
2. มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
3. สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้า โดยยึดหลักการทำงานตามระบบมาตรฐานที่สากลยอมรับ
4. พัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประวัติ

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ด้านบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทลูกฟูกออฟเซ็ท
และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับกระดาษอื่นๆ เช่น กล่องบรรจุสินค้า , โปสเตอร์ , ป้าย , โบรชัวร์ , สติ๊กเกอร์ มากกว่า 65 ปี

ทุกกระบวนการ เราดำเนินการผลิตภายในบริษัท ตั้งแต่การจัดทำตัวอย่าง, การทำเพลทพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, การทำบล็อคไดคัท รวมถึงกระบวนการอาบเคลือบประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำ Hot Stamp , Emboss และการอัดลาย เพื่อเพิ่มความสวยงามและมูลค่าให้แก่สินค้าได้อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท

ด้วยการบริหารงานคุณภาพของทีมงานในฝ่ายต่างๆ

นายสุนทร สุนทรกำพลรัตน์

กรรมการบริษัท

นายสุนทร สุนทรกำพลรัตน์

ด้วยการบริหารงานคุณภาพของทีมงานในฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบุคคลฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายไอที และการพัฒนาองค์กร เพื่อครอบคลุมกระบวนการผลิต รองรับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพรวดเร็ว เพราะทุกกระบวนการผลิต สามารถผลิตสำเร็จภายในโรงงาน ประกอบด้วย แผนกออกแบบ, แผนกคัด, แผนกอาบเคลือบ, แผนกประกบลูกฟูก, แผนกไดคัท, แผนกติดประกอบ, แผนกจัดส่ง และแผนกซ่อมบำรุง

กรรมการบริษัท

https://tcpindustry.com/
https://tcpindustry.com/

ทีมบริหาร

1. นายสุนทร    สุนทรกำพลรัตน์

ประธานกรรมการ

2. นายพรเทพ    สุนทรกำพลรัตน์

รองประธานกรรมการ

3. นางสาวนวลน้อย    สุนทรกำพลรัตน์

กรรมการ

4. นายพิศิษฐ์    สุนทรกำพลรัตน์

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน

5. นายพิชาญ    สุนทรกำพลรัตน์

ผู้อำนวยการสายงานผลิต

6. นางสาวกัลยา    แต้สงเคราะห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

7. นางบังอร    สมทรง

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

8. นางสาวชมพูนุท    สุนทรกำพลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังวัตถุดิบ

9. นางสาวกุสุมาลี    ชำนาญสุทธิพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

10. นางสาวนุสราภรณ์    อมรวิกัยกุล

ผู้จัดการฝ่ายพรีเพรส

11. นายกำพลรัตน์    สุนทรกำพลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตงานพิมพ์

12. นายพิสุทธิ์    สุนทรกำพลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตงานหลังพิมพ์

13. นางสาว MANQING    YANG

Sales Supervisor

14. นางสาวสุธินันท์    พุทธสังฆ์

Sales Coordinator Supervisor

15. นางสาวญาณิศา    ไชยโย

Sales Coordinator Supervisor

16. นางสาวนวลทิพย์    สุนทรกำพลรัตน์

ที่ปรึกษา

การรับรองคุณภาพ

ด้วยระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครอบคลุมการบริการตลอดจนทุกกระบวนการ และทุกกิจกรรมของบรัษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพ คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตโดยนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาการผลิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพิมพ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งยังมีระบบตรวจสอบประกันคุณภาพทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อสนองความต้องการ และความพึงพอใจขอลูกค้า

COPYRIGHT 2024 T.C.P. INDUSTRY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. LEGAL & PRIVACY.