วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของไทย ที่ส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ได้มาตรฐานสากล เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารงานคุณภาพของทีมงานในฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายไอที และการพัฒนาองค์กร เพื่อครอบคลุม กระบวนการผลิต รองรับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพรวดเร็ว เพราะทุกกระบวนการผลิตสามารถผลิตสำเร็จภายในโรงงาน ประกอบด้วย แผนกออกแบบ, แผนกตัด, แผนกพิมพ์, แผนกคัด, แผนกอาบเคลือบ, แผนกปะกบลูกฟูก, แผนกไดคัท, แผนกติดประกอบ, แผนกจัดส่ง และแผนกซ่อมบำรุง

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจด้านการพิมพ์แบบครบวงจร ด้วยกระบวนการผลิตภายในเองทั้งหมด 2. มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 3. สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้า โดยยึดหลักการทำงานตามระบบมาตรฐานที่สากลยอมรับ 4. พัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณ

มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้รวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆของผู้ใช้งานเป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยบุคลากรที่ มีศักยภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ใส่ใจคุณภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"

นโยบายสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร โดยจัดให้เป็นแนวทางดังนี้ - จัดการฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง - ปฏิบัติให้สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ลดของเสียและการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า - ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และจัดระบบการจัดการให้สอดคล้องต่อกฎหมาย รวมทั้งการจัดสภาพเวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

โรงงาน "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3" ใบรับรอง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 ก.ย.64

ระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015

ระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ใบรับรอง มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) จาก Intertek เริ่มวันที่ 25 มี.ค. 46

ระบบมาตรฐานสากล ISO14001:2015

ระบบมาตรฐานสากล ISO14001:2015 ใบรับรอง มาตรฐานของระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS) จาก Intertek เริ่มวันที่ 24 ก.ค.50

FSC™ Chain - of - Custody License code FSC™ - C129869

The company was assessed against the following standards : FSC-STD-40-004 License code FSC™-C129869 Version 3-1 FSC Standard for Chain of Custody Certification - April 2017 FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Has been assessed by Intertek in respect of the Food Safety Management Systems- HACCP, (GHPs) GOOD HYGIENE PRACTICES

GOOD FACTORY PLACTICE

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด โรงงาน "GOOD FACTORY PLACTICE" ประเภทใบรับรอง Thai Stop Covid 2 Plus จาก กรมอนามัย-กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 65

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1995

ก่อตั้ง " ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล่องกระดาษการพิมพ์ "

1957

ขยายกิจการในนาม “ห้างหุ้นส่วน ตรอกจันทร์การพิมพ์”

1989

ก่อสร้างโรงงานบนเนื้อที่ 12 ไร่ และ ขยายกิจการในนาม “ บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด ”

2007

ได้รับการรับรองระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จาก MOODY

2003

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2000 จาก MOODY

2008

ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP

2011

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก MOODY

2016

ได้รับการรับรองระบบ FSC™ Chain-of-Custody (License code FSC™-C129869)

2018

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 จาก Intertek ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 จาก Intertek

ปัจจุบัน 2021

เพื่อตอบสนองด้านเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโรงงาน ณ ที่ปัจจุบัน บนถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ในปีพุทธศักราช 2532 เพื่อขยายรากฐานกำลังการผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด” บนเนื้อที่ 12 ไร่ พื้นที่สำนักงาน 1,386 ตารางเมตร พื้นที่โรงงาน 9,000 ตารางเมตร ด้วยบุคลากรกว่า 300 คน โดยมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

บทความสาระความรู้

ONE STOP SERVICE

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ คู่คิด SME และ STARTUP