Box design service

กำหนดลักษณะ

กรุณาเลือกส่วนฝา

กรุณาเลือกส่วนกลาง

กรุณาเลือกส่วนก้น

คุณลักษณะที่เลือก

ฝาเสียบ หัว-ท้าย

ประหยัดกระดาษ

ใช้งานง่าย

สามารถเพิ่มความแข็งแรงโดยการ เพิ่มลิ้นล็อค

งานที่เลือกใช้

กล่องเครื่องสำอาง

ก้นแบบฝาเสียบ 2 ทบ

แข็งแรง

สามารถเพิ่ม ลิ้นล็อค

งานที่เลือกใช้

กล่องน้ำมันเครื่อง

กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า

แชร์ :
COPYRIGHT 2024 T.C.P. INDUSTRY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. LEGAL & PRIVACY.