Vision

Mission

จรรยาบรรณ

เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้รวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆของผู้ใช้งานเป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยบุคลากรที่ มีศักยภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ใส่ใจคุณภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"

นโยบายสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร โดยจัดให้เป็นแนวทางดังนี้ - จัดการฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง - ปฏิบัติให้สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ลดของเสียและการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า - ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และจัดระบบการจัดการให้สอดคล้องต่อกฎหมาย รวมทั้งการจัดสภาพเวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

โรงงาน "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3" ใบรับรอง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 ก.ย.64

ระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015

ระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ใบรับรอง มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) จาก Intertek เริ่มวันที่ 25 มี.ค. 46

ระบบมาตรฐานสากล ISO14001:2015

ระบบมาตรฐานสากล ISO14001:2015 ใบรับรอง มาตรฐานของระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS) จาก Intertek เริ่มวันที่ 24 ก.ค.50

FSC™ Chain-of-Custody License code FSC™-C129869

The company was assessed against the following standards : FSC-STD-40-004 License code FSC™-C129869 Version 3-1 FSC Standard for Chain of Custody Certification - April 2017 FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Has been assessed by Intertek in respect of the Food Safety Management Systems- HACCP, (GHPs) GOOD HYGIENE PRACTICES

GOOD FACTORY PLACTICE

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด โรงงาน "GOOD FACTORY PLACTICE" ประเภทใบรับรอง Thai Stop Covid 2 Plus จาก กรมอนามัย-กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 65

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1995

ก่อตั้ง " ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล่องกระดาษการพิมพ์ "

1957

ขยายกิจการในนาม “ห้างหุ้นส่วน ตรอกจันทร์การพิมพ์”

1989

ก่อสร้างโรงงานบนเนื้อที่ 12 ไร่ และ ขยายกิจการในนาม “ บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด ”

2007

ได้รับการรับรองระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จาก MOODY

2003

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2000 จาก MOODY

2008

ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP

2011

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก MOODY

2016

ได้รับการรับรองระบบ FSC™ Chain-of-Custody (License code FSC™-C129869)

2018

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 จาก Intertek ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 จาก Intertek

ปัจจุบัน 2021

เพื่อตอบสนองด้านเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโรงงาน ณ ที่ปัจจุบัน บนถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ในปีพุทธศักราช 2532 เพื่อขยายรากฐานกำลังการผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด” บนเนื้อที่ 12 ไร่ พื้นที่สำนักงาน 1,386 ตารางเมตร พื้นที่โรงงาน 9,000 ตารางเมตร ด้วยบุคลากรกว่า 300 คน โดยมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Knowledge Articles

ONE STOP SERVICE

Answers to all businesses, partners, SME and STARTUP.